PRIVACY VERKLARING


PRIVACY VERKLARING


ARTS in BALANS hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens

en dat uw privacy wordt gerespecteerd. 
In deze verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe we omgaan met uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. ARTS in BALANS houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de “Algemene Verordening Gegevensbescherming”, de wet van 30/7/2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy verklaring
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren

Als ARTS in BALANS zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, nog vragen heeft kan u contact met ons  opnemen via info@artsinbalans.be; wij helpen u graag verder.

 

Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door ARTS in BALANS verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

 • het adequaat voorbereiden en uitoefenen van onze aangeboden professionele begeleidingen
 • het bijhouden van een medewerkersnetwerk
 • facturatiegegevens ten behoeve van boekhoudkundige doeleinden
 • het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en verzamelen.

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.


Verstrekking aan derden

In principe geven wij nooit persoonsgegevens door aan derde partijen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

. Zo gebruiken wij een derde partij voor

 • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting)
 • het verzorgen van IT-infrastructuur
 • het verzenden van uitnodigingen en nieuwsbrieven

Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken,  tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.


Minderjarigen

Wij verwerken geen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar).

 Bewaartermijn

ARTS in BALANS bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De gegevens worden maximaal 5  jaar na laatste gebruik bewaard.


Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens ARTS in BALANS van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan (beroepsgeheim).
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens
 • We evalueren regelmatig onze maatregelen


Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. U kan ons hiertoe contacteren via de contactpagina van onze website www.artsinbalans.be  . Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.


Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.


Wijziging privacy verklaring

Deze privacy verklaring werd opgesteld op 1/1/2021. ARTS in BALANS  kan deze privacy verklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. Oudere versies van deze privacy verklaring zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.