wie zijn we

- Herent -

DANIELLE GROUWELS

Ik ga samen met jou aan de slag rond

(het voorkomen van) stress gerelateerde klachten, opgebrand zijn, depressie en rond

bevlogen in het leven staan


 • diagnose van burn-out, depressie, patroon van perfectionisme …
 • trajectbegeleiding bij (te) veel werkstress en onevenwicht in work-life balans (ter preventie van burn-out)
  • trajectbegeleiding bij burn-out en/of depressie
  • rol van perfectionisme patroon bij (evolutie naar) burn-out en aanpak
  • in kaart brengen van waarden en doelen om terug bevlogen in het werk/ leven te staan
  • handvaten aanreiken die helpen bij het creëren van een rijk en zinvol leven en tegelijkertijd effectief leren omgaan met de pijn en stress die erbij horen (volgens de principes van acceptatie en commitment therapie – ACT)

  - Tienen -

  INGRID HOFKENS

  Ik ga samen met jou aan de slag rond

  de moeilijkheden die je ervaart, je kwetsbaarheden en je sterktes, je veerkracht en je waarden

  • Omgaan met stress en behandeling van burn-out

  • Emotiemanagement (zoals verminderen van angst en depressieve gevoelens)

  • Werken aan een positief zelfbeeld en/of lichaamsbeeld

  • “Gezonde relatie” met voeding en gewicht

  • Verbindende communicatie

  • Werken aan relationele en seksuele problemen

  • Aangeven van grenzen en assertiviteitstraining

  • Omgaan met ziekte en lichamelijk lijden

  • Zingeving en waardengericht leven

  - Meise -

  ISABELLE CUPPENS

  Ik ga samen met jou aan de slag rond flow, focus, zingeving, conflictmanagment, samenwerken, samen leven, leiderschap


  • Focus en alertheid
  • Mindfulness training
  • Compassie training
  • Communicatie vaardigheden
  • Preventie van burn out
  •  Life coaching
  •  Intentioneel leven
  • Conflictmanagement
  • Milder met jezelf en anderen omgaan
  • Voldoening vinden
  • (geheime) dromen nastreven
  • Levensvragen en zingevingsvragen

  -Aarschot-

  NICKY MYNY

  • Verbeter het geestelijk welzijn; ontwikkelen nieuwe en duurzame gewoonten voor het leven.
  • Vind verlichting van stress, angst en depressie symptomen.
  • Vergroot de creativiteit; krijg creatieve inzichten en perspectieven waarvan je het bestaan niet wist.
  • Verhoog de productiviteit op alle gebieden van je leven.
  • Krijg helderheid en focus om ons opnieuw te verbinden met wat echt belangrijk is en ons diepste potentieel te optimaliseren.

  Ik ben ervan overtuigd dat onze inherente innerlijke kracht en intuïtie de meest waardevolle bron is voor zelfontdekking. Als jouw coach zal het mijn rol zijn om een inspirerende omgeving te creëren waarin je deze antwoorden kunt verkennen - en dat terwijl je een plezierige reis hebt!


  - Heverlee -

  LIEVE NAGELS

  Email: lievenagels@artsinbalans.be

  • ik geef voordrachten en trainingen voor artsen  rond zelfzorg, veerkrachtig in het leven staan,  persoonlijk leiderschap en stressmanagement  
  • ook faciliteer ik intervisiegroepen voor artsen
  • en begeleid ik individuele artsen in hun zoektocht naar meer balans in leven en werk

  Ik ga samen met jou aan de slag rond

  loopbaan - twijfels

                 - herbronning  of

                 - heroriëntering

                   (bij artsen)


  talentontwikkeling


  • met mildheid je parcours durven omarmen
  • (her)ontdekken van eigen waarden, talenten en interesses  
  • kompas en koers naar nieuwe doelen uitzetten
  • strategieën ontwikkelen om tegenwind en kwelduiveltjes te counteren
  • ankers lichten en zeilen heisen naar meer werkplezier en persoonlijk groei!


  - Leuven -

  LIESBETH SAERENS

  momenteel geen beschikbaarheid !

  Ik ga samen met jou aan de slag rond een verlangen naar verandering, naar meer balans, naar meer energie, naar groei


  • stress, vermoeidheid, energie, burn-out
  • angst, paniek
  • faalangst, perfectionisme
  • somberheid, depressie
  • zelfvertrouwen, weerbaarheid, assertiviteit
  • conflicten, relationele problemen
  • rouw, verlies, ingrijpende gebeurtenissen
  • levensvragen en zingevingsvragen

  - Heverlee -

  ANJA DEROOST

  Email: anjaderoost@artsinbalans.be

  momenteel geen beschikbaarheid !

  Ik ga samen met jou aan de slag rond

  • omgaan met (te) hoge betrokkenheid en verantwoordelijkheidsgevoel
  • omgaan met laag zelfbeeld, niet strokend met de puike medische zorg die je levert
  • omgaan met perfectionisme
  • inbedding van jonge collega’s in het vak en in hun praktijk
  • time- en vooral energiemanagement van het onvoorspelbare beroepsleven van de arts
  • loopbaan(her)oriëntering
  • communicatievaardigheden voor afbakening van grenzen t.a.v. patiënten en collega’s
  • vlotte praktijkorganisatie
  • constructieve samenwerking, preventie van conflicten
  • diagnostische differentiatie tussen stress, burn-out en depressie: wat is er precies aan de hand?

   contacteer ons rechtsteeks


  ISABELLE CUPPENS


  Email: isabellecuppens@artsinbalans.be

  LIESBETH SAERENS

  momenteel geen beschikbaarheid

  ANJA DEROOST

  momenteel geen beschikbaarheid


  PRIVACY VERKLARING


  ARTS in BALANS hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens

  en dat uw privacy wordt gerespecteerd. 
  In deze verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe we omgaan met uw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. ARTS in BALANS houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de “Algemene Verordening Gegevensbescherming”, de wet van 30/7/2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens.

  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy verklaring
  • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
  • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens
  • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
  • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren

  Als ARTS in BALANS zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacy verklaring, nog vragen heeft kan u contact met ons  opnemen via info@artsinbalans.be; wij helpen u graag verder.

   

  Waarom verwerken wij persoonsgegevens?

  Uw persoonsgegevens worden door ARTS in BALANS verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden en rechtsgronden:

  • het adequaat voorbereiden en uitoefenen van onze aangeboden professionele begeleidingen
  • het bijhouden van een medewerkersnetwerk
  • facturatiegegevens ten behoeve van boekhoudkundige doeleinden
  • het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen

  Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen en verzamelen.

  • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail

  We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.


  Verstrekking aan derden

  In principe geven wij nooit persoonsgegevens door aan derde partijen, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

  . Zo gebruiken wij een derde partij voor

  • het verzorgen van de internet omgeving (webhosting)
  • het verzorgen van IT-infrastructuur
  • het verzenden van uitnodigingen en nieuwsbrieven

  Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken,  tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier (schriftelijk) toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan.


  Minderjarigen

  Wij verwerken geen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 18 jaar).

   Bewaartermijn

  ARTS in BALANS bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. De gegevens worden maximaal 5  jaar na laatste gebruik bewaard.


  Beveiliging van de gegevens

  Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

  • Alle personen die namens ARTS in BALANS van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan (beroepsgeheim).
  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen
  • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens
  • We evalueren regelmatig onze maatregelen


  Uw rechten omtrent uw gegevens

  U heeft recht op inzage en op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. U kan ons hiertoe contacteren via de contactpagina van onze website www.artsinbalans.be  . Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.


  Klachten

  Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.


  Wijziging privacy statement

  Deze Privacy Verklaring werd opgesteld op 1/1/2021. ARTS in BALANS  kan deze privacy verklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website. Oudere versies van deze privacy verklaring zullen in ons archief worden opgeslagen. Stuur ons een e-mail als u deze wilt raadplegen.